Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra, www.regionvelkafatra.sk

Ak ste pri potulkách po Slovensku nenavštívili kraj pod vrchmi Veľkej Fatry, neodkladajte návštevu Turca, pretože určite objavíte veľa zaujímavostí a okrem toho, že strávite neopakovateľné chvíle v lone turčianskej prírody spoznáte Turčanov, ich tradície, pohostinnosť a bohatú históriu tohto kraja.

Na návštevu Vás pozýva Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra

ktorého členmi sú tí, ktorým záleží na tom, aby sa každý hosť, ktorý do tohto kraja zavíta cítil dobre a opäť sa sem  vrátil.

Obce mikroregiónu:

Realizácia mikroprojektu "Československo, Česko a Slovensko a ...", kód mikroprojektu: CZ/FMP/10/0282 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republia 2007-2013.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zvýšenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice s výhľadom na spoločné zlepšenie kultúrneho, vzdelávacieho a spoločensko-hospodárskeho rozvoja, životných podmienok a pokračujúcich kontaktov.             

- príde k nadviazaniu  spolupráce medzi študentami gymnázií a žiakmi základných škôl   a profesormi z oboch strán hraníc                

- nadviazaniu spolupráce a predanie spomienok a vlastných skúseností z fungovania spoločného štátu dôchodcovia, ktorí sú v rámci mikroregiónov organizovaní a pravidelne sa stretávajú, prehlbujúca sa spolupráce medzi obcami na oboch stranách hranice   

- medzi všetkými zúčastnenými skupinami príde v rámci projektu vďaka súťaži o najlepší projekt a organizácii  pobytu s poznaním miestnych kultúrnych tradícií k nadviazaniu trvalej spolupráce a priateľstvu

                                                                                                                                                                                                                                                    Obce získajú informácie o fungovaní a prerozdelení daňových výnosov a ďalších aspektov spoločných problémov i rozdielov v fungovaní verejnej správy na druhej strane hranice a získajú i inšpiráciu pre ďalšie projekty v obci a riešení  problémov ako  napr. nezamestnanosť, problémy národnostných menšín, dochádzanie občanov za prácou, využitie turistického ruchu v obciach atď.

Špecifické ciele projektu:

1/ Stretávanie študentov, detí a mládeže - pomocou výtvarnej, literárnej súťaže príde k stretnutiu všetkých študentov, ktorí  sa budú projektu zúčastňovať. Pri prezentácii víťazných prác na spoločnom česko-slovenskom stretnutí, ktoré prebehne najskôr v Čechách a potom na Slovensku príde k nadviazaniu priateľstva i ďalšej spolupráce na budúcich projektoch.

2/ Spoločná propagácia kultúrneho a historického bohatstva mikroregiónov - na stretnutí študentov, dôchodcov i zástupcov samospráv sa bude každý región prezentovať a predstaví prítomným svoje kultúrne a historické bohatstvo. Dôchodcovia spracujú spomienky na spoločný štát a predajú ich mladšej generácii, zástupcovia samospráv predstavia fungovanie obcí, ich spoločné i odlišné problémy na oboch stranách hraníc.

3/ Prepojenie a spoločné plánovanie a realizácia aktivít v rámci poznávania regiónu - vďaka spoločnému worshopu príde k výmene skúseností i nadviazaniu ďalšej spolupráce medzi školami medzi skupinami dôchodcov a k prehĺbeniu spolupráce medzi českými a slovenskými obcami. Zástupcovia obcí si vymenia skúsenosti pri riešení problémov verejnej správy, získajú cenné podnety od študentov, dôchodcov o ich chápaní fungovania verejnej správy. Možnosť otvorenia úradu pre mladšiu i staršiu generáciu, vzájomné pochopenie riešených problémov. Obce získajú možnosť vybudovať si kontakty pre spoluprácu so školou, študentmi i dôchodcami na ďalších projektoch.

4/ Podpora produkcie typických krajových produktov a ich prezentácia - návšteva všetkých pamiatok a prezentácia krajových produktov na workshope i pri spoločnom stretnutí, žiakov, študentov, dôchodcov a samospráv bude pomocou power-pointu prezentované krajové špeciality a produkty.